Aula Virtual de Silme

No heu entrat (Entrada)
 
 
Omet Entrada
 

Calendari de Cursos

2017

Inscripcións

Calendari cursos
E-mail: formacio@silme.es


ch

Centre autoritzat de proves ECDL


Guìa de l'Acreditació Europea d'ús d'ordinador
 
 
 
 
 • Aula

 • Benvinguts al nostre espai e-Learning del Servei d'Informàtica de Silme.

  Pla de Formació Contínua de noves tecnologies de l'administracó local de Menorca.

  El Aula Virtual de Silme és una plataforma informàtica d'us docent, que proporciona un Entorn Virtual d'Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.

 

Notícies d'interès

Adm
L'Administració electrònica
per Formació Silme - dimecres, 8 març 2017, 09:55
 

aeDurant els darrers anys, amb l’entrada de l'era d'Internet, les administracions públiques han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics.

L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que té com a objectiu millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions.
L’Administració electrònica permet, per tant, que els serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient; facilita l'acostament als ciutadans, multiplica els canals pels quals els ciutadans s’hi poden relacionar i en simplifica les relacions.

L’Administració electrònica s’inspira en els principis següents:

 • Multicanalitat: l’Administració pública ha de promoure la provisió dels serveis que s’ofereixen mitjançant tots els canals disponibles per a la ciutadania, quan sigui tècnicament possible i econòmicament viable.
 • Simplificació administrativa i documental prèvia: oferir un servei electrònic a la ciutadania ha d’anar sempre precedit per l’eliminació de requisits, documents, tràmits i actuacions no necessàries per a la finalitat pública perseguida, aprofitant les noves possibilitats que proporcionen les noves tecnologies, és a dir, l’Administració pública ha de simplificar el com es fan els tràmits i reduir el nombre de documents que es demanen als ciutadans.
 • Publicitat i transparència administrativa: l’ús de mitjans electrònics ha de facilitar la participació dels ciutadans, les empreses i les organitzacions en l’activitat administrativa, i fer possible que els ciutadans puguin consultar els seus tràmits.
 • Accessibilitat: l’Administració pública ha de garantir l’accés màxim per part dels ciutadans a les seves informacions i serveis, i s'ha de poder adaptar a les característiques dels usuaris potencials, siguin quines siguin les seves limitacions.
 • Cooperació entre administracions públiques: les administracions públiques han de cooperar per facilitar el procés d’implantació de l’Administració electrònica i garantir la interoperabilitat, és a dir, la possibilitat d’intercanviar informació entre administracions i institucions, amb l’objectiu d’evitar la presentació de documents per part dels ciutadans, empreses i organitzacions.
 • Economies d’escala: l’Administració ha d’estimular i establir sistemes tecnològics únics que permetin un ús comú per part dels diferents departaments i administracions públiques catalanes i, així, assolir un estalvi econòmic i de treball invertit.
 • Neutralitat tecnològica: l’Administració ha de garantir la utilització dels mitjans tecnològics que siguin més adients, sense encadenar-se amb cap interès privat.
 • Principi de proporcionalitat: l’Administració no ha de caure en un excés de rigor innecessari pel fet de relacionar-se en xarxa; a vegades les TIC poden donar desconfiança, pel fet de ser una nova eina de comunicació, cosa que se supleix amb més mesures de seguretat que dificulten el procediment i per tant la proximitat i interactuació entre Administració i ciutadania.
 • Seguretat jurídica del document públic: s’ha de garantir la veracitat del document públic.

 
 
 
ay aula

El Aula Virtual és una plataforma d'aprenentatge, basada en Moodle


lopd

Accés al Curs FC331


Llicència d'ús

cc

Els continguts d'aquesta plataforma es publiquen sota llicència Creative Commons